ระบบสมัครงาน
ตำแหน่งงาน
เงินเดือนที่ต้องการ วันที่สามารถเริ่มงานได้
สถานภาพการทำงานในปัจจุบัน ว่างงาน  ทำงานประจำ  ทำงาน Part Time  กำลังจบการศึกษา
เอกสารประกอบ สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารประกอบ สำเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารประกอบ สำเนาหนังสือคู่มือครู
เอกสารประกอบ ใบรับรองวุฒิการศึกษา
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   เกิดวันที่
อายุ  ปี สัญชาติ  เชื้อชาติ  ศาสนา 
ส่วนสูง   ซม. น้ำหนัก  กก. จำนวนพี่น้อง  คน ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ หมู่ ซอย ถนน
แขวง/ตำบล  เขต/อำเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน/ญาติ  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
เลขที่บัตรประชาชน  ออกให้ ณ เขต/อำเภอ  จังหวัด 
วันที่ออกบัตร  วันที่บัตรหมดอายุ 
หนังสือคู่มือครูเลขที่
สถานะครอบครัว โสด  แต่งงาน  หย่า  ม่าย   แยกกันอยู่
ชื่อคู่สมรส อายุ  ปี  อาชีพ  จำนวนบุตร คน
ชื่อบิดา    อายุ   ปี  อาชีพ
ชื่อมารดา     อายุ   ปี  อาชีพ
ประวัติสุขภาพ อาการ  เป็นมานาน ปี
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวิชาเอก ปีการศึกษา (พ.ศ.) คะแนนเฉลี่ย
จาก ถึง
มัธยมปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
กิจกรรม/กีฬา/รางวัลระหว่างการศึกษา/กำลังศึกษาระดับ
ประวัติ/ประสบการณ์การทำงาน(เรียกจากปัจจุบัน)
ชื่อสถานประกอบการ ระยะเวลา (พ.ศ.) เงินเดือน ตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ เบอร์โทรอ้างอิง
จาก ถึง เริ่ม สุดท้าย
1.
สาเหตุที่ออก 
2.
สาเหตุที่ออก 
3.
สาเหตุที่ออก 
4.
สาเหตุที่ออก 
5.
สาเหตุที่ออก 
ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตร
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ภาษา การพูด การอ่าน การเขียน
ไทย
อังกฤษ
ภาษาอื่นๆ
ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน
 โทรสาร   เครื่องถ่ายเอกสาร  อื่นๆ
 พิมพ์ดีด  ไทย คำ/นาที  อังกฤษ คำ/นาที 
คอมพิวเตอร์    

ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
 รถจักรยานยนต์  มีใบขับขี่ประเภทรถจักรยานยนต์
 รถยนต์  มีใบขับขี่ประเภทรถยนต์
   สามารถปฏิบัติงานช่วงวันนักขัตฤกษ์
ถ้าหากตำแหน่งงานที่ท่านสมัครต้องมีเงินและบุคคลค้ำประกัน  เพราะ 
ท่านสามารถปฏิบัติงานในช่วงทดลองงานตามสัญญายินยอมโดย ไม่ลา มาสาย และอยู่เวร  เพราะ 
ชื่อผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนอรรถญาสาธิตที่ท่านรู้จัก คือ  ความสัมพันธ์ 
ชื่อบุคคลที่ค้ำประกันท่านได้ คือ  ตำแหน่ง  เบอร์โทรศัพท์ 
ชื่อบุคคลภายในโรงเรียนอรรถญาสาธิตที่ท่านรู้จัก คือ  ตำแหน่ง  ความสัมพันธ์ 
ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานของโรงเรียน จาก 
กรุณาแนะนำตัวท่าน ให้ทางโรงเรียนได้รู้จักท่านมากขึ้น