ระบบลงทะเบียนนักเรียน
ยื่นใบสมัคร วันที่ สมัครเข้าเรียน ชั้น
ภาคเรียนที่ /
เอกสารประกอบ สำเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารประกอบ สำเนาสูติบัตร
เอกสารประกอบ ใบรับรองการศึกษา
 
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อเล่น 
เกิดวันที่  เลขที่บัตรประชาชน 
สถานที่เกิด  เขต/อำเภอ  จังหวัด 
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน เลขที่ หมู่ ซอย ถนน

แขวง/ตำบล  เขต/อำเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ หมู่ ซอย ถนน

แขวง/ตำบล  เขต/อำเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

ข้อมูลบิดา
ชื่อ-นามสกุล บิดา    ศาสนา  โทรศัพท์ 
อาชีพ  สถานที่ประกอบอาชีพ 
จบการศึกษาระดับ  จากสถาบันการศึกษา
รายได้ต่อปี บาท/ปี 
ข้อมูลมารดา
ชื่อ-นามสกุล มารดา    ศาสนา  โทรศัพท์ 
อาชีพ  สถานที่ประกอบอาชีพ 
จบการศึกษาระดับ  จากสถาบันการศึกษา
รายได้ต่อปี บาท/ปี 
ข้อมูลรายละเอียด
 นักเรียนย้ายโรงเรียน
จากโรงเรียน 
แขวง/ตำบล   อำเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์ 
ชั้น  สาเหตุที่ออกจากโรงเรียนเดิม 
เอกสารประกอบ ใบแจ้งย้าย
เอกสารประกอบ เอกสารย้าย ปพ.1,ปพ.6,ปพ.8
การเดินทางมาโรงเรียนโดย  รถโรงเรียน  ผู้ปกครองรับ  ผู้ปกครองส่ง  นักเรียนเดินทางไป-กลับ เอง
นักเรียนอยู่เรียนพิเศษ เย็น 15.30-18.30 น.
ระบุวิธีชำระค่าเทอม