ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอรรถญาสาธิต

          (ATTRAYASATIT   SCHOOL)

 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอรรถญาสาธิต

โรงเรียนอนุบาลอรรถญาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  6    พฤษภาคม    2540   ตั้งอยู่เลขที่

102 / 189   ซอย 6   เคหะร่มเกล้า    แขวงคลองสองต้นนุ่น     เขตลาดกระบัง   กรุงเทพมหานคร

 โดยมีดร.พิมพ์ชญา   ศูนย์จันทร์    เป็นผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ  

         ประเภทของโรงเรียน

โรงเรียนอรรถญาสาธิต   เป็นโรงเรียนเอกชน   ประเภทสามัญศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น

อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3   ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ เตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาตอนต้น                       

 

           สถานที่ตั้งปัจจุบัน

โรงเรียนอรรถญาสาธิต   ตั้งอยู่เลขที่  359   การเคหะร่มเกล้า   ถนนร่มเกล้า

แขวงคลองสองต้นนุ่น    เขตลาดกระบัง   กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย์    10520

โทรศัพท์ (02)916-3357,(02)557-0905-6 (www.aty.ac.th , E-mail  attyaschool@gmail.com )