ปรัชญา ตราโรงเรียน

  • ปรัชญา  คำขวัญของโรงเรียน

ปรัชญา                        :  สุวิชา  โน  ภวํ  โหติ

                                             ผู้มีปัญญา  เป็นผู้เจริญ

คำขวัญ                       :  วิชาการเลิศล้ำ  คุณธรรมดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย

  • ตราประจำโรงเรียน
  • อักษรย่อของโรงเรียน            อ.ญ.ธ.
  •   สีประจำโรงเรียน                   สีขาว – แดง

                                                            สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ของปัญญา

                                                            สีแดง  หมายถึง  ความเพียรพยายาม  ใฝ่รู้

  •  ดอกไม้ประจำโรงเรียน                               ดอกนนทรี
  •  อัตลักษณ์                 การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
  • เพลงประจำโรงเรียน            1. เพลงมาร์ชอรรถญาสาธิต

                                                                        2. เพลงโรงเรียนของเรา

                                                                        3. เพลงลาแล้วลา