วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

            สถานศึกษามุ่งสู่มาตรฐานตามหลักสูตร เน้นการพัฒนาทั้ง 4  ด้าน อารมณ์  สังคม สติปัญญา และวิชาการ ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยีสู่สากลอาเซียน